Báo Giá – Khung bằng khen – khung giấy khen – khung chứng chỉ – khung ảnh 

Cập nhật ngày 30-02-2022

 

Sản Phẩm Kích Thước Số Lượng Giá Số Lượng Giá Kích Thước Số Lượng Giá Số Lượng Giá
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ
A3 <100 20.000đ >100 24.000đ A4 <100 18.000đ >1000 18.000đ
A3 <100 20.000đ >100 35.000đ A4 <100 18.000đ >1000 22.000đ
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ
A3 <100 20.000đ >100 24.000đ A4 <100 18.000đ >1000 18.000đ
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ
A3 <100 20.000đ >100 18.000đ A4 <100 18.000đ >1000 13.000đ